Η Ημέρα του Πορτοκαλιού

hist_016
Μια πρωτότυπος εορτή εν Αμμοχώστω
Την παρελθούσαν Κυριακήν διεξήχθη εν Αμμοχώστω η προαγγελθείσα εορτή του πορτοκαλιού. Ολόκληρος η πόλις συμμετέσχεν είς ταύτην. ʼι οδοί οι εξώσται και τα παράθυρα των σωματείων και των καταστημάτων καθως και πολλαί οικίαι τα αυτοκίνητα κλπ όλα ήταν στολισμένα με κλάδους πορτοκαλιάς .
Την 8.30 πρωινήν ετελέσθη μνημόσυνον υπέρ των αειμνήστων Πέτρου Παπαγεωργίου και Ευάγγελου Λοίζου εκ των οποίων ο μένα πρώτος εισήγαγεν είς την Κύπρον εκ Παλαιστίνης την εκλεκτότερην ποικιλίαν πορτοκαλιάς την Γιαφίτικην , ο δε δεύτερος την μανδαρινιάν . Στέφανον κατέθεσε ο κ. Κ. Πανάρετος.
Την 9ην πρωινήν οι μαθηταί όλων των σχολείων συγκεντρώθηκαν είς το ʼ Παρυεναγωγείον. Εκείθεν κρατούντες μεγάλους κλάδους πορτοκαλιάς και πορτοκάλια παρήλασαν δια των κεντρικών οδών άδοντες κατάλληλα άσματα .
Η παρέλασης κατέληξεν είς την πλατείαν των δικαστηρίων όπου πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί. Εκεί ο διδάσκαλος κ. Πολύβιος Παπαδόπουλος ωμίλησε δι ωλίγον περί του σκοπού της εορτής μεθ/ ό έλαβεν τον λόγονο Οθωμανός διδάσκαλος Ιμπραχήμ Σιτκή ομιλήσας επί του ιδίου θέματος είς τους Οθωμανούς μαθητάς . Μετά ταύτα το πλήθος συγκεντρωθει είς την αίθουσας του κινηματογράφου Χατζηχαμπή όπου η μαντολινάτα του Λυκείου Ελληνίδων εξετέλεσεν διάφορα μουσικά τεμάχια. Ακολούθως ο ιατρός κ. Χρ. Μιχαηλίδης ωμίλησεν εκτενέστατα περί των ευεργετικών δια την υγείαν των ανθρώπων συστατικών του πορτοκαλιού συστήσας την χρήσιν του καρπού είς μεγαλύτερον βαθμόν.
Μετά το πέρα στις ομιλίας δεσποινίδες του Λυκείου Ελληνίδων εχόρευσαν τον χορός των Εσπερίδων .
Είς τας εξόδους του κινηματογράφου υπήρχαν μεγάλες ποσότητες πορτοκαλίων και χυμού πορτοκαλιού.
Κηπουροί και έμποροι προσέφεραν εκ τούτων δωρεάν είς το κοινόν.
Ιδιαίτεραν εντύπωσιν επροξένησεν το περίπτερον του κ. Φράκα. Έναν πελώριον πορτοκάλι είχε τοποθετηθή απέναντι απο το ξενοδοχείον Σαβόια. Τρεις δεσποινίδες με περιβολήν Εσπερίδων προσέφεραν είς το κοινόν πορτοκάλια και πορτοκαλάδαν.
Το απόγευμα είς το σωματείον Ανόρθωσις εδόθη χορός. Εκ της εισόδου και του κυλικείου επραγματοποιήθη το ποσόν 30 περίπου λιρών. Η ημέρα του πορτοκαλιού θα μείνη αλησμόνητος είς όσους την απήλαυσαν.

Leave a Reply